Regulamin

Regulamin Sprzedawcy www.cartime.pl:

I.        DEFINICJE

1.     Sprzedawca – CARTIME Piotr Grzelak, ul.Kutrzeby 64/32, 52-213 Wrocław, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: PL7272445530, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach www.cartime.pl sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

2.     www.cartime.pl – stworzony przez CARTIME Piotr Grzelak serwis transakcji on-line, pozwalający na oferowanie i sprzedaż towarów oraz zawieranie umów kupna sprzedaży pomiędzy Sprzedającymi i Kupującymi, utrzymywany przez CARTIME Piotr Grzelak w domenie www.cartime.pl

3.     Sklep  – sklep internetowy, którego właścicielem jest Sprzedawca, działający pod adresem www.cartime.pl

4.     Kupujący – zarejestrowany Użytkownik, który w ramach sklepu www.cartime.pl zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.

5.     Umowa – umowa zawarta w ramach www.cartime.pl na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu Sprzedawcy www.cartime.pl, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kupującego towaru lub świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego usługi.

6.     Regulamin Sprzedawcy www.cartime.pl – niniejszy Regulamin Sprzedawcy CARTIME Piotr Grzelak

7.     Informacje – dane zawarte na stronach internetowych www.cartime.pl dotyczące Sprzedawcy, Sklepu oraz towarów oferowanych przez Sprzedawcę, m.in. nazwy, dane teleadresowe, opinie, opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów itp.

8.     Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający z serwisu www.cartime.pl, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem www.cartime.pl 

     II.        WARUNKI ZAMÓWIENIA

1.     Kupujący składający ofertę kupna zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu www.cartime.pl, w którym zawarto podstawowe warunki zawarcia Umowy.

2.     Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski oraz poza jej granicami.

3.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem www.cartime.pl, sposób korzystania z www.cartime.pl przez Kupującego oraz wynikające z tego konsekwencje.

4.     W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, Umowę ze Sprzedawcą zawrzeć może wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego.

5.     Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Kupującego jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Kupującego, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.

6.     Kupujący określa adres dostawy poprzez wypełnienie formularza zamówienia, o którym mowa w sekcji III Regulaminu www.cartime.pl. Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.

7.     Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu www. cartime.pl). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.

8.     Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Kupującemu informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji na www. cartime.pl. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

 

    III.        SPOSOBY PŁATNOŚCI I DOSTAWY

1.     Płatności za nabyte w przez Kupującego towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych przez Sprzedającego w www.cartime.pl, są to:

a.     Przelew bankowy dla płatności w PLN

mBank - (PLN)  33 1140 2004 0000 3602 6666 7801

Dane Banku:

mBank S.A.
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
NIP: 526-021-50-88
REGON: 001254524

Dane kontrahenta:
CARTIME Piotr Grzelak
ul.Kutrzeby 64/32
52-213 Wrocław
NIP: PL7272445530

            b.     Gotówka (przy odbiorze osobistym)

            c.     Szybkie płatności online

2.     Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

3.     Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy oraz wagi przedmiotów wybranego przez Kupującego.

4.     Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego. Sposoby dostawy udostępnione w www.cartime.pl przez Sprzedawcę to:

a.     Odbiór osobisty (w siedzibie firmy) w godzinach od 9.00 do 20.00 (pn.-pt), 9.00-15.00 (sb), niedziela nieczynne

b.     Przesyłka dostarczana przez Pocztę Polską (paczka do 2) – koszt 10 PLN (przedpłata) / termin od 3 do 7 dni.

c.     Przesyłka kurierska (DPD, GLS, UPS) – koszt 19 PLN (przedpłata) / termin od 2 do 5 dni.

d.     Inne (koszt i warunki dostawy oraz termin mogą być określane indywidualnie).

5.     Przesyłka kurierska realizowana jest przez (DPD, UPS, GLS)

6.     Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.). W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

7.     Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np.: wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Kupującemu w miarę możliwości odbiór towaru ze, wskazanego w www.cartime.pl, miejsca odbioru osobistego chyba, że strony uzgodnią inny sposób przekazania Kupującemu towaru.

 

    IV.        PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych jest CARTIME Piotr Grzelak z siedzibą przy ul. Kutrzeby 64/32, 52-213 Wrocław, NIP: PL7272445530, REGON: 100715530. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), w celu założenia i prowadzenia konta klienta na portalu cartime.pl, świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem cartime.pl oraz realizacji zamówień złożonych w sklepie cartime.pl, jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu cartime.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  2. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych przez CARTIME Piotr Grzelak i przez jej partnerów biznesowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest CARTIME Piotr Grzelak oraz w serwisach należących do jej partnerów biznesowych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
  3. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od CARTIME Piotr Grzelak informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie cartime.pl adres poczty elektronicznej.
  4. Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16-21 RODO (w tym celu może skorzystać z ustawień swojego konta lub powinien skontaktować się z CARTIME Piotr Grzelak poprzez adres e-mail: biuro@cartime.pl lub pisemnie na adres siedziby). Użytkownik posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
  5. CARTIME Piotr Grzelak szanuje dane osobowe i prywatność użytkowników, w tym celu dokłada należytych starań, aby zapewnić zgodność przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami RODO aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego regulującymi ochronę danych osobowych. CARTIME Piotr Grzelak informuje, że dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zgodnych z RODO, w celu zapewnienia klientowi najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania między klientem a CARTIME Piotr Grzelak umowy. Dane osobowe przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników przez CARTIME Piotr Grzelak zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności oraz do kontaktu z CARTIME Piotr Grzelak na adres e-mail biuro@cartime.pl lub na adres siedziby.

     V.        REZYGNACJA Z ZAKUPU I ZWROT TOWARU

1.     Zgodnie z ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia orzymania przez klienta towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

2.     Sprzedawca nie przedłuża czternastodniowego terminu zwrotu towaru, o którym mowa w części V Regulaminu Sprzedawcy portalu www.cartime.pl

3.     Zwracany towar ulega zwrotowi w stanie kompletnym, nie noszoncym śladów użytkowania.

4.    Nie przyjmujemy zwrotów wysłanych za pobraniem.

5.     Zwracany towar wraz z fakturą lub paragonem należy odesłać na adres Sprzedawcy: CARTIME Piotr Grzelak, ul. Buczacka 6f/2, 54-611 Wrocław, zgodnie z „ Ogólnymi warunkami rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych” , które określone zostały w niniejszym Regulaminie.

6.     Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu przesyłki. Przekazanie pieniędzy nastąpi wyłącznie przelewem bankowym na podane przez Kupującego konto bankowe.

7. W sytuacji rezygnacji z zakupów to konsument poniesie koszty odesłania towaru, a sprzedawca zwróci oprócz ceny produktu także koszt jego wysłania, ale tylko najtańszy przez siebie oferowany.

8. Konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie  stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie. Gdy tak się stanie i klient będzie chciał odstąpić od umowy, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

 

9. Jeśli konsument zrezygnował z e-zakupów i wysłał oświadczenie, to sprzedawca będzie miał prawo wstrzymać się ze zwrotem  pieniędzy za rzecz oraz kosztów jej wysyłki do czasu otrzymania od konsumenta towaru lub potwierdzenia jego nadania.

 

10. Za skorzystanie z określonej formy płatności przedsiębiorcy nie wolno żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu. Dodatkowa opłata – np. za płatność kartą – nie może być wyższa od prowizji którą uiści w związku z tym sprzedawca.

VI.        POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.     Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

2.     Reklamację należy składać w formie elektronicznej wypełniając formularz na stronie  http://www.cartime.pl/pl/contact, pod adresem e-mail: biuro@cartime.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a.     imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

b.     datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c.     przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

d.     wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

e.     kartę gwarancyjną jeżeli została wydana

f.      paragon lub fakturę potwierdzającą zakup

3.     Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji, jeśli wskazane przez Kupującego dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Kupującym.

4.     Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.

5.     O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej ( list polecony).

6. Odpowiedź na reklamację przesłana przez Sprzedawcę Klupującemu listem poleconym, a przez Klupującego nie odebrana, traktowana będzie jako skutecznie doręczoną.

   VII.        PRZERWY TECHNICZNE

1.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do www.cartime.pl oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.

2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w obecności jego towarów i Informacji w serwisie www.cartime.pl, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi itd.

  VIII.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Sprzedawcy. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu Sprzedawcy w każdym czasie. Klient dokonując zakupów w Sklepie, każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu Sprzedawcy i jej akceptacji. Aktualna wersja Regulaminu Sprzedawcy dostępna jest również w formacje pdf wraz z datą, od której obowiązuje. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu. Zmiana Regulaminu Sprzedawcy nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu Sprzedawcy.

2.     We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminu Sprzedawcy www.cartime.pl zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3.     Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

4.     Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail:  biuro@cartime.pl lub numerem telefonu   +48 795-733-223

 

Niniejszy Regulamin Sprzedawcy wchodzi w życie z dniem 2014-12-25

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl